Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van de vereniging is: “Die personen te verenigen die de functie van praktijkmanager (alsmede studenten) uitoefenen binnen dierenartsenpraktijken in Nederland.”

De overige doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Ervaringen, informatie en idee├źn van de leden onderling uit wisselen door een landelijk netwerk op te bouwen;
  • Het zich inzetten voor de acceptatie van het belang van het beroep binnen veterinair Nederland;
  • Functieprofielen/arbeidsvoorwaarden opstellen voor de praktijkmanager;
  • De belangen van de leden behartigen als het gaat om aangelegenheden in de ruimste zin van het woord m.b.t. deze beroepsgroep.

De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door:

Alle in Nederland werkzaam zijnde praktijkmanagers te motiveren om lid te worden van de VPM en zodoende hun krachten te bundelen;

  • Vier keer per jaar samen te komen om ervaringen uit te wisselen en in de toekomst, naar gelang de behoefte, ook regionale bijeenkomsten te bewerkstelligen;
  • Zo veel als nodig mondeling contact te houden met haar leden om ervaringen uit te wisselen;
  • Zo veel als nodig schriftelijk contact te onderhouden met haar leden, o.a. middels een nieuwsbrief.
  • Cursussen /lezingen te organiseren ter ondersteuning van het uitoefenen van het vak praktijkmanager;
  • Gebruik te maken van de opgedane kennis/kunde en contacten van overkoepelende organisaties;